मराठीEnglish
अधिका-याचे नाव विभागाचे नाव STDCodeभ्रमणध्वनी क्रमांक Email Id

मा.डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.)
[मुख्य कार्यकारी अधिकारी]
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग 2141-222024  9869051308

मा. डॉ. सत्यजीत बडे
[अतिरिक्त्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी]
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग 2141-227746  8805113686

मा.श्रीम. प्रियदर्शनी मोरे
[प्रकल्प संचालक]
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अलिबाग 2141-222408  9011046079 drdaraigad@gmail.com

मा.श्री. निलेश घुले
[उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सा.प्र.)]
सामान्य प्रशासन विभाग अलिबाग 2141-222082 7507443627 dyceogenraigad@gmail.com

मा.श्री. भगवान घाडगे
[मुख्य लेखा वित्त अधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  8975764546 rzpbgt@gmail.com

मा.श्री. राजेंद्र भालेराव
[उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रा.पं.)]
ग्राम पंचायत विभाग अलिबाग 2141-222232  9822027968 dyceovpraigad3@gmail.com

मा. श्रीम. शुभांगी नाखले 
[उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.स्व.)]
पाणी व स्वच्छता विभाग अलिबाग 2141-222309 9766080546 sbmzpraigad@gmail.com

मा. श्रीम. पुनिता गुरव
[शिक्षण अधिकारी(प्राथ.)]
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अलिबाग 2141- 9011262880 mdmraigad@gmail.com


[उप शिक्षण अधिकारी(प्राथ.)]
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अलिबाग 2141-222369  ssaraigad1@yahoo.co.in

मा. श्रीमती जोस्त्ना पवार शिंदे
[शिक्षण अधिकारी(माध्य.)]
शिक्षण विभाग (माध्यमिक) अलिबाग 2141- 9403859706 rmsaraigad2@yahoo.com

मा. डॉ. सुधाकर मोरे
[जिल्हा आरोग्य अधिकारी]
आरोग्य विभाग अलिबाग 2141-222077  7588930338 dhozpraigad@gmail.com

मा.श्री. सुनिल जाधव
[समाज कल्याण अधिकारी]
समाज कल्याण विभाग अलिबाग 2141-222079  dswozpraigad@gmail.com

मा.श्री.नितीन मंडलिक
[महिला आणि बाल विकास अधिकारी]
महिला व बाल कल्याण विभाग अलिबाग 2141-226588  9405962999 icdszpraigad@yahoo.co.in

मा.श्री. मिलिंद चौधरी
[कृषि विकास अधिकारी]
कृषी विभाग अलिबाग 2141-222023  9423094606 ado.zp.raigad@gmail.com

मा. डॉ. शामराव ना. कदम
[जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी]
पशुसंवर्धन विभाग अलिबाग 2141-222048  9423803507 dahoraigad@gmail.com

मा. श्री. प्रशांत राऊत
[कार्यकारी अभियंता(बांध.)]
बांधकाम विभाग अलिबाग 2141-222003  9765168397 eewdzpraigad@gmail.com

मा. श्री. एस. पी. वेंगुर्लेकर
[कार्यकारी अभियंता(ग्रा.पा.पु.)]
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अलिबाग 2141- 9763431377 eebnraigad1@gmail.com

श्री. प्रशांत जगताप (प्रभारी)
[उप मुख्य लेखा वित्त अधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  rzpacfd@gmail.com

श्री. प्रशांत जगताप
[वरिष्ठ लेखाधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  9850409078 rzpbgt@gmail.com

श्री. प्रभाकर दीनानाथ भोपी
[लेखाधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  9969009060 rzpacfd@gmail.com


[प्रशासन अधिकारी]
आरोग्य विभाग अलिबाग 2141-222077  dhoraigad@gmail.com


[जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक]
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अलिबाग 2141-222077  nhmdpm.raigad@gmail.com