मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

  
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 कलम 2(2) द्वारे माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी
अ.क्र.
माहिती अधिकारी
विभागाचे नांव
पत्ता
दुरध्वनी
अपिलीय अधिकारी
दुरध्वनी

1

लेखाधिकारी १ अर्थ विभाग
अलिबाग
२२२०५५
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
२२२०५५
2
कक्ष अधिकारी पशुसंवर्धन विभाग
अलिबाग
२२२०४८
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
२२२०४८
3
प्रशासन अधिकारी आरोग्य विभाग
अलिबाग
२२२०७७
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
२२२०७७
4
कक्ष अधिकारी शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अलिबाग
२२२३६९
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
२२२३६९
5
उपशिक्षणाधिकारी शिक्षण विभाग (माध्यमिक)
अलिबाग
२२२८८०
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
२२२८८०
6
कक्ष अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग
अलिबाग
२२२०८२
उप. मुख्य. कार्यकारी. अधिकारी (सा.प्र.)
२२२०८२
7
कक्ष अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग
अलिबाग
२२६५८८
उप. मुख्य. कार्यकारी. अधिकारी (बा.क.)
२२६५८८
8
जिल्हा कृषि अधिकारी कृषी विभाग
अलिबाग
२२२०२३
कृषि विकास अधिकारी
२२२०२३
9
कक्ष अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग
अलिबाग
२२२२३८
उप. मुख्य. कार्यकारी. अधिकारी (बा.क.)
२२२२३८
10
कक्ष अधिकारी ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग
अलिबाग
२२२११
कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा.पु.)
२२२२११
11
कक्ष अधिकारी बांधकाम विभाग
अलिबाग
२२२००३
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)
२२२००३
माहितीचा अधिकार अधिनीयम २००५ परिशिष्ट २ : १७ मॅन्युअल्स्  
२०१८ पूर्वीचे २०१८ नंतरचे
वर्ष निवडा :- वर्ष निवडा :- 
66
66

 

मुख्य पान