मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

  
     
OfficersNMarOffNMarSTDCodeOffMailIDOfficerMobileNumberOfficerDOBOfficerQulPersMailIDOffiGovMailId
मा.डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.)
[मुख्य कार्यकारी अधिकारी]
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग 2141-222024  9869051308 21/06/1974
रिक्त पद
[अतिरिक्त्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी]
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग 2141-227746 
मा. डॉ. श्रीमती ज्ञानदा शशिकला लिंगेश्वर फणसे
[प्रकल्प संचालक]
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अलिबाग 2141111-222408  drdaraigad@gmail.com 9420628611
मा.श्री. निलेश घुले
[उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सा.प्र.)]
सामान्य प्रशासन विभाग अलिबाग 2141-222082 dyceogenraigad@gmail.com 7507443627 14/08/1985
मा.श्री. भगवान घाडगे
[मुख्य लेखा वित्त अधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  rzpbgt@gmail.com
मा.श्री. निलेश घुले
[उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रा.पं.)]
ग्राम पंचायत विभाग अलिबाग 2141-222232  dyceovpraigad3@gmail.com 7507443627 14/08/1985
मा. डॉ. श्रीमती ज्ञानदा शशिकला लिंगेश्वर फणसे 
[उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.स्व.)]
पाणी व स्वच्छता विभाग अलिबाग 2141-222309 sbmzpraigad@gmail.com 9420628611
मा. श्रीमती जोस्त्ना पवार शिंदे
[शिक्षण अधिकारी(प्राथ.)]
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अलिबाग 2141- mdmraigad@gmail.com 9403859706

[उप शिक्षण अधिकारी(प्राथ.)]
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अलिबाग 2141-222369  ssaraigad1@yahoo.co.in
मा. श्रीमती जोस्त्ना पवार शिंदे
[शिक्षण अधिकारी(माध्य.)]
शिक्षण विभाग (माध्यमिक) अलिबाग 2141- rmsaraigad2@yahoo.com 9403859706
मा.श्री.डॉ. सुधाकर मोरे
[जिल्हा आरोग्य अधिकारी]
आरोग्य विभाग अलिबाग 2141-222077  dhozpraigad@gmail.com
मा.श्री. गजानन लेंडी
[ समाज कल्याण अधिकारी]
समाज कल्याण विभाग अलिबाग 2141-222079  dswozpraigad@gmail.com
मा.श्री.नितीन मंडलिक
[ महिला आणि बाल विकास अधिकारी]
महिला व बाल कल्याण विभाग अलिबाग 2141-226588  icdszpraigad@yahoo.co.in 9405962999
मा.श्री. लक्ष्मण खुरकुटे  
[कृषि विकास अधिकारी]
कृषी विभाग अलिबाग 2141-222023  ado.zp.raigad@gmail.com 9967283193

[जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी]
पशुसंवर्धन विभाग अलिबाग 2141-222048  dahoraigad@gmail.com
मा.श्री. काजमिल येसबा बारदेस्कर   
[कार्यकारी अभियंता(बांध.)]
बांधकाम विभाग अलिबाग 2141-222003  eewdzpraigad@gmail.com 9822082491

[कार्यकारी अभियंता(ग्रा.पा.पु.)]
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अलिबाग 2141- eebnraigad1@gmail.com
मा. श्री. विकास खोलपे
[उप मुख्य लेखा वित्त अधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  rzpacfd@gmail.com 9769768741

[वरिष्ठ लेखाधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  rzpbgt@gmail.com

[लेखाधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  rzpacfd@gmail.com

[प्रशासन अधिकारी]
आरोग्य विभाग अलिबाग 2141-222077  dhoraigad@gmail.com

[जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक]
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अलिबाग 2141-222077  nhmdpm.raigad@gmail.com
श्री. ज्ञानेश्वर साळावकर
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती अलिबाग 2141-222051 psalibag2015@gmail.com
मांगू नारायण गढरी (प्रभारी)
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती पेण 2143-252095 panchayatsamitipen@gmail.com 8329701724
निलम नरेंद्र गाडे
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती उरण 22-272237 panchayatsamitiurannew@gmail.com 9768169402
श्री. संजय भिवा भोये
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती पनवेल 22-27452439 bdopanvel@gmail.com 8108926733

[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती कर्जत 2148-222034 bdokarjat10@gmail.com
श्री. बालाजी शिवाजी पुरी
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती खालापूर 2192-275043 bdokhalapur2017@gmail.com 9689588998
श्री. विजय वसंत यादव
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती सुधागड पाली 2141-242224 sudhagadpali1962@gmail.com 9890888065
अनिकेत पाटील
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती रोहा 2194-234907 rohapanchayatsamiti@gmail.com 9767501530

[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती माणगांव 2140-263002 bdomangaon@gmail.com

[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती तळा 2140-269615 bdotala@gmail.com

[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती महाड 2145-222137 bdopsmahad@gmail.com
धनंजय बी. जगताप
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती पोलादपूर 2192-240025 bdopoladpur@gmail.com 9420627332
उद्धव शेकू होळकर
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती श्रीवर्धन 2147-222227 bdoshriwardhan@gmail.com 9765054325
वाय. एम. प्रभे
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती म्हसळा 2149-232241 bdomhasla@gmail.com 9561487016
अनिकेत पाटील (अतिरिक्त कार्यभार)
[गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती मुरुड 2144-274021 bdomurud@gmail.com 9767501530
कैलास चौलकर
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती अलिबाग 2141-222051 psalibag2015@gmail.com 9422594597
मांगू नारायण गढरी
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती पेण 2143-252095 panchayatsamitipen@gmail.com 9423294634
खुशालचंद अंजने
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती उरण 22-2272237 panchayatsamitiurannew@gmail.com 9422001763
लता मोहिते
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती पनवेल 22-27452439 bdopanvel@gmail.com 7710001967
छ्त्तरसिंग राजपूत
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती कर्जत 2148-222034 bdokarjat10@gmail.com 8669054881
भाऊसाहेब पोळ
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती खालापूर 2192-275043 bdokhalapur2017@gmail.com 7038773672

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती सुधागड पाली 2142-242224 sudhagadpali1962@gmail.com
पी.के. राठोड
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती रोहा 2194-234907 rohapanchayatsamiti@gmail.com 9028589770
शुभांगी नाखले
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती माणगांव 2140-263002 bdomangaon@gmail.com 9766080546

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती तळा -पद मंजुर नाही.
वृक्षाली दादासो यादव (अतिरिक्त कार्यभार)
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती महाड 2145-222137 bdopsmahad@gmail.com 9359029077
वृक्षाली दादासो यादव
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती पोलादपूर 2192-240025 bdopoladpur@gmail.com 9359029077
बाळासाहेब भोगे
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती श्रीवर्धन 2147-222227 bdoshriwardhan@gmail.com 9421167375
राजेश विलास कदम
[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती म्हसळा 2149-232241 bdomhasla@gmail.com 8600768678

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती मुरुड -पद मंजुर नाही.

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती अलिबाग -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती पेण -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती उरण -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती पनवेल -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती कर्जत -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती खालापूर -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती सुधागड पाली -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती रोहा -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती माणगांव -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती तळा -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती महाड -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती पोलादपूर -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती श्रीवर्धन -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती म्हसळा -

[सहा. गट विकास अधिकारी]
पंचायत समिती मुरुड -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय अलिबाग -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय पेण -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय उरण -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय पनवेल -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय कर्जत -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय खालापूर -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय सुधागड पाली -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय रोहा -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय माणगांव -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय तळा -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय महाड -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय पोलादपूर -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय श्रीवर्धन -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय म्हसळा -

[गट शिक्षण अधिकारी]
गट शिक्षण अधिकारी कार्यालय मुरुड -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय अलिबाग -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय पेण -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय उरण -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय पनवेल-१ -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय पनवेल-२ -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय कर्जत -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय कर्जत-२ -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय खालापूर -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय सुधागड पाली -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय रोहा -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय माणगांव -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय तळा -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय महाड -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय पोलादपूर -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय श्रीवर्धन -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय म्हसळा -

[बाल विकास प्रकल्प अधिकारी]
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय मुरुड -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय अलिबाग -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय पेण -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय उरण -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय पनवेल -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय कर्जत -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय खालापूर -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय सुधागड पाली -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय रोहा -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय माणगांव -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय तळा -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय महाड -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय पोलादपूर -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय श्रीवर्धन -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय म्हसळा -

[तालुका आरोग्य अधिकारी]
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय मुरुड -

[उप अभियंता(बांध.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय अलिबाग -

[उप अभियंता(बांध.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय पेण -

[उप अभियंता(बांध.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय पनवेल -

[उप अभियंता(बांध.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय कर्जत -

[उप अभियंता(बांध.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय रोहा -

[उप अभियंता(बांध.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय माणगांव -

[उप अभियंता(बांध.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय महाड -

[उप अभियंता(बांध.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय श्रीवर्धन -

[उप अभियंता(पा.पु.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय अलिबाग -

[उप अभियंता(ग्रा.पा.पु.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय पेण -

[उप अभियंता(ग्रा.पा.पु.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय पनवेल -

[उप अभियंता(ल.पा.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय कर्जत -

[उप अभियंता(ग्रा.पा.पु.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय रोहा -

[उप अभियंता(ग्रा.पा.पु.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय माणगांव -

[उप अभियंता(ग्रा.पा.पु.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय महाड -

[उप अभियंता(ग्रा.पा.पु.)]
रा.जि.प. उप विभाग, बांधकाम कार्यालय श्रीवर्धन -

 

मुख्य पान