मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

 
  
   २०२० मधील बदली अभिलेख   अधिकारी लॉगिन


 
💥 सन २०२० सार्वत्रिक आपसी बदल्यांची ग्राम विकास अधिकारी पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (ग्रामपंचायत विभाग) 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक आपसी बदल्यांची ग्रामसेवक पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (ग्रामपंचायत विभाग) 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची विस्तार अधिकारी(ग्रा.पं.) पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (ग्रामपंचायत विभाग) 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक आपसी बदल्यांची विस्तार अधिकारी(ग्रा.पं.) पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (ग्रामपंचायत विभाग) 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय बदल्यांची विस्तार अधिकारी(ग्रा.पं.) पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (ग्रामपंचायत विभाग) 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची ग्राम विकास अधिकारी पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (ग्रामपंचायत विभाग) 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची ग्रामसेवक पदाची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (ग्रामपंचायत विभाग) 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय/विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. शिक्षण विभाग(प्राथमिक)
सन २०२० सार्वत्रिक बदल्यांचे विभागनिहाय समुपदेशनाचे वेळापत्रक.
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. औषध निर्माण अधिकारी . 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. आरोग्य सेवक (पुरुष). 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. आरोग्य पर्यवेक्षक. 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. आरोग्य सहाय्यक (पुरुष ). 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. आरोग्य सेवक (महिला ). 👈
💥बांधकाम विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांचा समतोलाचा तक्ता पान क्र.२. (स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक )💥
💥बांधकाम विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांचा समतोलाचा तक्ता पान क्र.१ . (स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक )💥
💥बांधकाम विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांचा समतोलाचा तक्ता पान क्र.२. (शाखा/कनिष्ठ अभियंता )💥
💥बांधकाम विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांचा समतोलाचा तक्ता पान क्र.१ . (शाखा/कनिष्ठ अभियंता )💥
💥बांधकाम विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांचा समतोलाचा तक्ता पान क्र.२. (शाखा/कनिष्ठ अभियंता )💥
💥बांधकाम विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांचा समतोलाचा तक्ता पान क्र.१ . (शाखा/कनिष्ठ अभियंता )💥
💥बांधकाम विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक )💥
💥बांधकाम विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी.(शाखा/कनिष्ठ अभियंता )💥
💥बांधकाम विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (शाखा/कनिष्ठ अभियंता )💥
💥अर्थ विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी.💥
💥अर्थ विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी.💥
💥ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय/विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी.💥
💥पशुसंवर्धन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय/विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी.💥
💥कृषी विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय/विनंती बदल्यांचा समतोलाचा तक्ता.💥
💥कृषी विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय/विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी.💥
💥महिला व बालकल्याण विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय/विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी.💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (वर्ग-४)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (कनिष्ठ सहाय्यक (लि.)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (कनिष्ठ सहाय्यक (लि.)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (वरिष्ठ सहाय्यक (लि.)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (वरिष्ठ सहाय्यक (लि.)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (विस्तार अधिकारी(सांख्य.)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (विस्तार अधिकारी(सांख्य.)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी.(कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (सहायक प्रशासन अधिकारी)💥
💥सामान्य प्रशासन विभाग-> सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची वास्तव्य सेवा जेष्ठता अंतिम यादी. (सहायक प्रशासन अधिकारी)👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय/विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी बाबत पत्र. शिक्षण (प्रा.) विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय/प्रशासकीय बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी बाबत पत्र. शिक्षण (प्रा.) विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय बदल्यांची कनिष्ठ विस्तार अधिकारी पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. शिक्षण (प्रा.) विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय बदल्यांची वरिष्ठ विस्तार अधिकारी पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. शिक्षण (प्रा.) विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची केंद्र प्रमुख पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. शिक्षण (प्रा.) विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय बदल्यांची केंद्र प्रमुख पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. शिक्षण (प्रा.) विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक आपसी बदल्यांची विस्तार अधिकारी(पंचायत/ एन. आर.एल.एम.) पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामपंचायत विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय बदल्यांची विस्तार अधिकारी(पंचायत/ एन. आर.एल.एम.) पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामपंचायत विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची विस्तार अधिकारी(पंचायत/ एन. आर.एल.एम.) पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामपंचायत विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची ग्रामसेवक पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामपंचायत विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय बदल्यांची ग्राम विकास अधिकारी पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामपंचायत विभाग 👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची ग्रामसेवक पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामपंचायत विभाग (१८-०७-२०२०)👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची ग्राम विकास अधिकारी पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामपंचायत विभाग (१८-०७-२०२०)👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक आपसी बदल्यांची ग्राम विकास अधिकारी पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामपंचायत विभाग (१८-०७-२०२०)👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक आपसी बदल्यांची ग्रामसेवक पदाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामपंचायत विभाग (१८-०७-२०२०)👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. शिक्षण विभाग(प्राथमिक) (१८-०७-२०२०)👈
💥 सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग (१८-०७-२०२०)👈
सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग (१८-०७-२०२०)
💥 सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. आरोग्य सेवक (महिला ). आरोग्य विभाग 👈
सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. आरोग्य विभाग
सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय/विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. बांधकाम विभाग
सन २०२० सार्वत्रिक प्रशासकीय बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. अर्थ विभाग
सन २०२० सार्वत्रिक विनंती बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. सामान्य प्रशासन विभाग
सन २०२० सार्वत्रिक प्रशाकीय बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. सामान्य प्रशासन विभाग

 

मुख्य पान