कर्मचारी बदली


zxcxcz Download
qweweq Download
erer Download
erer Download
erer Download
assda Download
xxxxx Download
दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीच्या ग्रामसेवक (अपंग )संवर्गाच्या अंतिम सेवा जेष्ठता यादी Download
दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीच्या ग्रामसेवक संवर्गाच्या अंतिम सेवा जेष्ठता यादी Download
सण २०२३ च्या ग्रामविकास अधिकारी संवर्गाच्या प्रशासकीय बदल्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
सण २०२३ च्या ग्रामसेवक संवर्गाच्या प्रशासकीय बदल्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
सामान्य प्रशासन विभाग बदली साठी उपलब्ध रिक्त पदे Download
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषदेच्या गट क व गट ड च्या कर्मचारी यांच्या बदल्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी 2023 प्रशासकीय बदली Download
सामान्य प्रशासन विभाग सहायक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील विनंती बदल्याची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी Download
सामान्य प्रशासन विभाग गट क व ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या विनंती आपसी बदल्यांबाबतचे पत्र. Download
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी सांख्यिकी संवर्गातील विनंती बदल्याची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी Download
सामान्य प्रशासन विभाग शिपाई संवर्गातील विनंती बदल्याची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी Download
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक संवर्गातील आपसी विनंती बदल्याची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी Download
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गातील आपसी विनंती बदल्याची अंतिम सेवता ज्येष्ठता यादी Download
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गातील विनंती बदल्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची Download
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक संवर्गातील विनंती बदल्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची Download
सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक संवर्गातील विनंती बदल्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या प्रशासकीय बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता क स लेखा Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या प्रशासकीय बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता स लेखा Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या प्रशासकीय बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता क ले अ Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या प्रशासकीय बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता स ले अ Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या प्रशासकीय बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता पत्र Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या विंनती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता क स लेखा Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या विंनती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता स लेखा Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या विंनती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता क ले अ Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या विंनती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता स ले अ Download
अर्थ विभाग अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३ च्या विंनती बदल्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता पत्र Download
विस्तार अधिकारी पंचायत सवर्गाची सन २०२३ची विनंती व आपसी बदल्यांची तात्पुरती सेवा जेष्टता यादी Download
ग्रामविकास अधिकारी सवर्गाची सन २०२३ची विनंती व आपसी बदल्यांची तात्पुरती सेवा जेष्टता यादी Download
ग्रामसेवक सवर्गाची सन २०२३ची विनंती व आपसी बदल्यांची तात्पुरती सेवा जेष्टता यादी Download
२०२३ च्या होणाऱ्या प्रशासकीय बदल्यांसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत पत्र Download
२०२३ मध्ये होणाऱ्या प्रशासकीय बदल्यांसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी- वरिष्ठ सहाय्यक लेखा Download
२०२३ मध्ये होणाऱ्या प्रशासकीय बदल्यांसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी- कनिष्ठ सहाय्यक लेखा Download
२०२३ मध्ये होणाऱ्या प्रशासकीय बदल्यांसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी- कनिष्ठ लेखाधिकारी Download
२०२३ मध्ये होणाऱ्या प्रशासकीय बदल्यांसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी- सहाय्यक लेखाधिकारी Download
माहे मे २०२३ च्या प्रशासकीय बदल्यांची तात्पुरती वास्तव सेवाजेष्ठता यादी संवर्ग विस्तार अधिकारी पंचायत Download