मराठीEnglish
अधिका-याचे नाव विभागाचे नाव STDCodeभ्रमणध्वनी क्रमांक Email Id

मा.डॉ. भरत बास्टेवाड (भा.प्र.से.)
[मुख्य कार्यकारी अधिकारी]
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग 2141-222024  ceozp_raigad@maharashtra.gov.in

मा. श्री. सत्यजीत बडे
[अतिरिक्त्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी]
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग 2141-227746  adcepzp.raigad@gmail.com

मा.श्रीम. प्रियदर्शनी मोरे
[प्रकल्प संचालक]
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अलिबाग 2141-222408  drdaraigad@gmail.com

मा.श्री. राजेंद्र भालेराव (अतिरिक्त कार्यभार)
[उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सा.प्र.)]
सामान्य प्रशासन विभाग अलिबाग 2141-222082 9822027968 dyceogenraigad@gmail.com

मा. श्री. राहुल कदम
[मुख्य लेखा वित्त अधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  9822563077 rzpbgt@gmail.com

मा.श्री. राजेंद्र भालेराव
[उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रा.पं.)]
ग्राम पंचायत विभाग अलिबाग 2141-222232  9822027968 dyceovpraigad3@gmail.com

मा. श्रीम. शुभांगी नाखले 
[उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.स्व.)]
पाणी व स्वच्छता विभाग अलिबाग 2141-222309 9766080546 sbmzpraigad@gmail.com

मा. श्रीम. पुनिता गुरव
[शिक्षण अधिकारी(प्राथ.)]
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अलिबाग 2141- 9011262840 mdmraigad@gmail.com


[उप शिक्षण अधिकारी(प्राथ.)]
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अलिबाग 2141-222369  ssaraigad1@yahoo.co.in

मा. श्री. महारुद्र नाळे
[शिक्षण अधिकारी(माध्य.)]
शिक्षण विभाग (माध्यमिक) अलिबाग 2141- 9975780099 rmsaraigad1@gmail.com

डॉ. मनीषा विखे, एम.डी. (कम्युनिटी मेडिसिन)
[जिल्हा आरोग्य अधिकारी]
आरोग्य विभाग अलिबाग 2141-222077  9892892688 dhozpraigad@gmail.com

मा. डॉ. शामराव ना. कदम (अतिरिक्त कार्यभार)
[समाज कल्याण अधिकारी]
समाज कल्याण विभाग अलिबाग 2141-222079  7588383169 dswozpraigad@gmail.com

श्रीम. निर्मला कुचिक
[महिला आणि बाल विकास अधिकारी]
महिला व बाल कल्याण विभाग अलिबाग 2141-226588  8888849490 icdszpraigad@yahoo.co.in

मा.श्री. मिलिंद चौधरी
[कृषि विकास अधिकारी]
कृषी विभाग अलिबाग 2141-222023  8983511359 ado.zp.raigad@gmail.com

मा. डॉ. शामराव ना. कदम
[जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी]
पशुसंवर्धन विभाग अलिबाग 2141-222048  7588383169 dahoraigad@gmail.com

मा. श्री. राहुल देवांग
[कार्यकारी अभियंता(बांध.)]
बांधकाम विभाग अलिबाग 2141-222003  8698315199 eewdzpraigad@gmail.com

मा. श्री. एस. पी. वेंगुर्लेकर
[कार्यकारी अभियंता(ग्रा.पा.पु.)]
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अलिबाग 2141- 9763431377 eebnraigad1@gmail.com

श्री. महादेव टेळे
[उप मुख्य लेखा वित्त अधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  9881628043 rzpacfd@gmail.com

श्री. प्रशांत जगताप
[वरिष्ठ लेखाधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग 2141-222055  9850409078 rzpbgt@gmail.com


[लेखाधिकारी]
अर्थ विभाग अलिबाग - 

मा.डॉ. रोशन पाटील (प्रभारी)
[प्रशासन अधिकारी]
आरोग्य विभाग अलिबाग 2141-222077  8605216610 dhoraigad@gmail.com

मा.डॉ. श्रीम. चेतना पाटील - गावंड
[जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक]
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अलिबाग 2141-222077  9422494503 nhmdpm.raigad@gmail.com