केंद्र शासन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 कलम 2(2) द्वारे माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी
 विभागाचे नाव
सामान्य प्रशासन विभाग
अर्थ विभाग
ग्रामपंचायत विभाग
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
आरोग्य विभाग
समाज कल्याण विभाग
बांधकाम विभाग
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग
कृषी विभाग
पशुसंवर्धन विभाग
महिला व बाल विकास विभाग
शिक्षण विभाग (माध्यमिक)
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
पाणी व स्वच्छता विभाग
अलिबाग
खालापूर
पेण
पनवेल
पोलादपूर
महाड
माणगांव
म्हसळा
मुरुड
रोहा
तळा
सुधागडपाली
श्रीवर्धन
उरण
कर्जत